Katowice
w Rybniku ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek, zakwestionowano l powielacz elektryczny produkcji zachodnioniemieckiej.