Bielsko - Biała
w Skoczowie zdewastowano tablicę informacyjną miejscowej [organizacji] T[owarzystwa] P[rzyjaźni] P[olsko-J R[adzieckiej].