Kraków
w Krakowie ujawniono 6-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek; zakwestionowano 2 urządzenia powielające typu „sitoramka", l maszynę do pisania, 50 wydawnictw nielegalnych, przygotowanych do rozpowszechnienia.